• hlavkuv_most_03.jpeg
  Kolektor Hlávkův most, Praha
 • mlada_boleslav_nemocnice_09.jpeg
  Novostavba pavilonu č. 5, Nemocnice Mladá Boleslav
 • sletiste_zastreseni_tribuny_03.jpeg
  Zastřešení tribuny, sportovní areál Sletiště, Kladno
 • plzenka_beroun_01.jpeg
  Rekonstrukce kulturního domu Plzeňka, Beroun
 • kajetanky_06.jpeg
  Rekonstrukce bytových domů Nad Kajetánkou, Praha

HBZS Praha

Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomocí v podzemí, zdolávání havárií a odstraňování následků havárií. Kromě těchto úkolů vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. práce ve výšce a nad volnou hloubkou (§ 4 Vyhl. ČBÚ č. 447/2001 Sb.)

Hlavní báňská záchranná stanice Praha zajišťuje úkoly dle Vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, na pracovištích, na nichž je vykonávána činnost prováděná hornickým způsobem v podzemí, pokud ČBÚ s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídí organizaci zajištění báňské záchranné služby (§ 7 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě). Tyto úkoly zajišťuje HBZS Praha na území celé republiky.

 

Nabídka služeb a speciálních prací

Hlavní báňská záchranná stanice Praha zajišťuje a nabízí následující práce:

· nepřetržitou pohotovostní službu báňských záchranářů v areálu HBZS v Praze-Motole

· práce v nedýchatelném prostředí s použitím čtyřhodinových kyslíkových dýchacích přístrojů BG 174

· poskytování první pomoci včetně transportu postižených z místa nehody v podzemí, evakuace osob z nedýchatelného prostředí

· práce v nedýchatelném ovzduší a agresivním prostředí v chemických oblecích Sunit nebo v přetlakových protichemických oblecích

· servis hasicích přístrojů a odborná činnost na úseku požární ochrany

· laboratorní rozbory plynů, paliv, analýza kvality vody a stanovení žáruvzdornosti materiálů

· provádění snímkování budov a dalších objektů a zařízení termokamerou FLUKE FlexCam Ti55

· ražení štol a tunelů, hloubení jam a studní

· zpřístupňování starých důlních děl, jeskyní a jejich udržování v bezpečném stavu

· průzkum a dokumentování neznámých podzemních prostor včetně detekce ovzduší, měření teploty a proudění větru

· pořízení fotodokumentace a videozáznamu při mimořádných událostech v podzemí, na povrchu i ve výškách

· zvedání těžkých břemen pomocí zvedacích podušek a heverů

· práce ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí lezecké techniky (i v nedýchatelném prostředí)

· zabezpečení výkopů a podzemních dutin proti pádu horniny

· zabezpečení staticky narušených staveb

· servis dýchacích přístrojů, školení pro mechaniky a uživatele dýchací techniky

· školení a praktický výcvik báňských záchranářů

· čištění prostor od nánosů a usazenin škodlivin, kalů a prašných látek s využitím sacího bagru

 

Kontakt:

HBZS: Ing. Vít Svatý, tel.: 257 282 700

Specializované práce: Ing. František Ondruš, tel.: 257 282 715